Pracuji

FBŠ Hattrick Brno z.s. a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
VÍTEJTE VE SPORT FAMILY AREA
Sportovní hřiště přímo v NC Královo pole pro každého!

Firma je vedena u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L14469

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro pronájem sportoviště spolku FBŠ Hattrick Brno, z.s. IČO: 22822399

Obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi pronajímatelem a uživatelem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které smluvní podmínky neupravují, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel (každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele), řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně se v tomto případě neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (tzv. distančních smlouvách), které je zde obsaženo na ochranu práv spotřebitele.

Uzavřením smlouvy o využívání sportoviště uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smlouva o využívání sportoviště (dále jen „smlouva“)

Prostřednictvím rezervačního systému, e-mailem na adresu uvedenou na webových stránkách pronajímatele nebo telefonicky na tel. č. +420 604524816  uživatel vytvoří objednávku, která je návrhem na uzavření smlouvy. Před zasláním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny za služby jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Návrh na uzavření smlouvy činí  uživatel až svou objednávkou. Za okamžik uzavření smlouvy se považuje až e-mailová zpráva, do které pronajímatel potvrdí uživateli přijetí a registraci objednávky.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí uživatel sám.

Platební podmínky

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny uživateli pronajímatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Uživatel vytvoří objednávku sportoviště přes online rezervační systém a je povinen do 60 min od potvrzení objednávky pronajímatelem provést bezhotovostní platbu. V opačném případě je objednávka na využití sportoviště opět uvolněna do prodeje.  

V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen zaplatit cenu za využití sportoviště společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jeho závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

Na základě objednávky vystaví pronajímatel uživateli daňový doklad. Pronajímatel není plátcem DPH. Daňový doklad pronajímatel zašle uživateli v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

V případě zájmu o dlouhodobé užívání sportoviště uživatel kontaktuje pronajímatele na tel. čísle +420 604524816 nebo e-mailem na adresu uvedenou na webových stránkách pronajímatele. Uživatel vytvoří objednávku a po jejím potvrzení pronajímatelem uživatel obdrží fakturu (daňový doklad) za užívání sportoviště po dobu 1 měsíce. Faktura bude splatná do 14 dnů od jejího vystavení pronajímatelem.

Způsoby platby:

    • Bezhotovostní platba přes platební bránu

Po uhrazení platby uživatel obdrží elektronicky daňový doklad o provedené platbě.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany uživatele – uživatel má právo odstoupit od objednávky nejpozději 24h před začátkem rezervace sportoviště, a to bez jakéhokoliv postihu. Celková částka bude uživateli vrácena v plné výši na základě dobropisu. V tomto případě uživatel informuje pronajímatele elektronicky o svém čísle bankovního účtu. Stornovat objednávku lze buď telefonicky +420 604524816 nebo emailem na adresu pronajímatele uvedenou na jeho webových stránkách.

Storno objednávky ze strany pronajímatele – pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (smlouvu) nebo její část v těchto případech: uživatel porušil Provozní řád sportoviště nebo se v prostorách sportoviště vyskytly nenadálé podmínky, které zabraňují pronajímateli provozovat sportoviště.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na webovém rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

Údaje o Vaší činnosti, o Vašich rezervacích jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací související se službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu uživatele.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodů odvolat tím, že zašle tuto informaci na mail uvedený na webových stránkách pronajímatele.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva o využívání sportoviště včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2022
Ochrana soukromí -  obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schválené v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018