Pracuji

FBŠ Hattrick Brno z.s. a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
VÍTEJTE VE SPORT FAMILY AREA
Sportovní hřiště přímo v NC Královo pole pro každého!

Část I. Vstup a pobyt v zařízení

Vstupovat a pohybovat v zařízení se mohou pouze návštěvníci, kteří mají platnou rezervaci sportoviště. Pokud neurčí pořadatel, vlastník nebo správce zařízení jinak, začíná oprávnění k pobytu v zařízení 30 minut před začátkem akce a končí 30 minut po skončení akce.
Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem, pokud byl na akci povolen vstup pouze se zakoupenou vstupenkou.  Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí,
že bude z prostor zařízení vyveden. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto Provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Část II. Povinnosti návštěvníků zařízení

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je pvinen se chovat tak, aby svým
jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod. Každý návštěvník je během svého pobytu v prostoru zařízení povinen střežit své osobní věci, za
které provozovatel v případě ztráty nenese odpovědnost. Každý návštěvník je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.

Část III. Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

 1. vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít, nebo i které mohou být pro uživatele a návštěvníky zařízení potencionálně nebezpečné
 2. vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
 3. vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 4. vnášet tlakové nádoby, hořlaviny, výbušniny, pyrotechniku apod.
 5. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha,šatny – vstup pouze pro sportovce)
 6. házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 7. kouřit a používat otevřený oheň
 8. ničit zařízení a jeho vybavení
 9. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 10. pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce – pokud si to pořadatel akce zřetelným způsobem před jejím zahájením vyhradí
 11. odhazovaní odpadků mimo místa k tomu určená.

Část IV. Pořadatelská služba

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto Provozního řádu, přísluší pořadatelské službě. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení „pořadatel“ resp. hlavní pořadatel. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro
který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též pořadatelem nebo správcem zařízení zajištěná bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Část V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení NŘ

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník
(provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit v recepci, případně správci zařízení.
Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení Provozního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoliv dobu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku (například v důsledku udělení pokuty provozovateli ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce apod.).

Část VI. Účinnost

Tento Provozní řád byl schválen dne 1.11. 2022 a je účinný od zahájení zkušebního provozu sportoviště.